Produkter

getSmart Geometry

img
1 - 9240,- NOK
10 - 49200,- NOK
50 +180,- NOK

Alder: 13 år og oppover

Omhandler problemløsning i geometri. Produktet består av 64 oppgavekort (i tillegg til to fasitkort) der spillerne blir trent i problemløsningsoppgaver, symboler og begreper i geometri på ungdomsskolenivå. Kortene har fire forskjellige vanskelighetsgrader som gjør at produktet passer til alle elever i ungdomsskolen uansett nivå! For å løse oppgavene må elevene bruke- og opparbeide seg kompetanse innenfor hovedområdene geometri, algebra og måling. Oppgavene omhandler bl.a. lengde, areal, volum, Pytagoras læresetning, formlikhet, omgjøring mellom enheter, figurer i koordinatsystemet og det gylne snitt. Å arbeide med å finne løsningene til kortene er ikke bare morsomt og utfordrende, men også svært lærerikt. Løs oppgavene alene eller i grupper, finn de fire kortene som har samme svar (ett kort innenfor hver farge), konkurrere om hvem som kan løse flest oppgaver. PS. De 16 svarene på oppgavene innenfor en farge er alltid bestemte lengdemål (2 cm, 3 cm, 4 cm ... 17 cm). Å arbeide med getSmart geometri har vist seg å gi svært god uttelling til eksamen i 10.klasse!

Kompetansemål

Følgende årstrinn blir dekket av produktet; 7 10 Vg1T Vg1P S1 R1

Indikerer at aktiviteter med produktet gjør at elevene får dekket hele gjeldende kompetansemål.
Indikerer at aktiviteter med produktet gjør at elevene får dekket deler av gjeldende kompetansemål.
Indikerer at aktiviteter med produktet gjør at elevene får dekket noe av gjeldende kompetansemål.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • analysere egenskaper ved to- og tredimensjonale figurer og beskrive fysiske gjenstander innenfor teknologi og dagligliv ved hjelp av geometriske begreper
  (Kompetansemål etter 7. årstrinn, hovedområdet «Geometri»)
 • beskrive og gjennomføre speiling, rotasjon og parallellforskyvning delvis
  (Kompetansemål etter 7. årstrinn, hovedområdet «Geometri»)
 • bruke koordinater til å beskrive plassering og bevegelse i et koordinatsystem på papiret og digitalt
  (Kompetansemål etter 7. årstrinn, hovedområdet «Geometri»)
 • bruke koordinater til å beregne avstander parallelt med aksene i et koordinatsystem
  (Kompetansemål etter 7. årstrinn, hovedområdet «Geometri»)
 • stille opp og forklare beregninger og framgangsmåter og argumentere for løsningsmetoder
  (Kompetansemål etter 7. årstrinn, hovedområdet «Tall og algebra»)
 • regne med brøk og utføre divisjon av brøker samt forenkling av brøkuttrykk
  (Kompetansemål etter 10. årstrinn, hovedområdet «Tall og algebra»)
 • bruke faktorer, potenser, kvadratrøtter og primtall i beregninger
  (Kompetansemål etter 10. årstrinn, hovedområdet «Tall og algebra»)
 • behandle og faktorisere enkle algebraiske uttrykk, regne med formler, parenteser og brøkuttrykk med ett ledd i nevner
  (Kompetansemål etter 10. årstrinn, hovedområdet «Tall og algebra»)
 • løse likninger og ulikheter av første grad og enkle likningssystemer med to ukjente sette opp enkle budsjetter og gjøre beregninger tilknyttet privatøkonomi
  (Kompetansemål etter 10. årstrinn, hovedområdet «Tall og algebra»)
 • bruke, med og uten digitale hjelpemidler, tall og variabler i utforskning, eksperimentering, praktisk og teoretisk problemløsning og i prosjekter med teknologi og design
  (Kompetansemål etter 10. årstrinn, hovedområdet «Tall og algebra»)
 • anslå og beregne lengde, omkrets, vinkel, areal, overflate, volum og tid, og kunne bruke og endre målestokk
  (Kompetansemål etter 10. årstrinn, hovedområdet «Måling»)
 • velge passende måleenheter, forklare sammenhenger og regne om mellom ulike måleenheter, bruke og vurdere måleinstrumenter og målemetoder i praktisk måling, og drøfte presisjon og måleusikkerhet
  (Kompetansemål etter 10. årstrinn, hovedområdet «Måling»)
 • gjøre rede for tallet π og bruke dette i beregninger av omkrets, areal og volum
  (Kompetansemål etter 10. årstrinn, hovedområdet «Måling»)
 • analysere, også digitalt, egenskaper ved to- og tredimensjonale figurer og anvende disse i forbindelse med konstruksjoner og beregninger
  (Kompetansemål etter 10. årstrinn, hovedområdet «Geometri»)
 • utføre og begrunne geometriske konstruksjoner og avbildninger med passer og linjal og andre hjelpemidler hele
  (Kompetansemål etter 10. årstrinn, hovedområdet «Geometri»)
 • bruke formlikhet og Pytagoras’ setning i beregning av ukjente størrelser hele
  (Kompetansemål etter 10. årstrinn, hovedområdet «Geometri»)
 • bruke koordinater til å avbilde figurer og til å finne egenskaper ved geometriske
  (Kompetansemål etter 10. årstrinn, hovedområdet «Geometri»)
 • utforske, eksperimentere med og formulere logiske resonnementer ved hjelp av geometriske ideer og gjøre rede for geometriske forhold av særlig betydning innenfor teknologi, kunst og arkitektur
  (Kompetansemål etter 10. årstrinn, hovedområdet «Geometri»)
 • omforme en praktisk problemstilling til en likning, ulikhet eller et likningssystem, løse dette og vurdere gyldigheten av løsningen
  (Kompetansemål etter Vg1T, hovedområdet «Tall og algebra»)
 • løse likninger, ulikheter og likningssystemer av første og andre grad og enkle likninger med eksponential- og logaritmefunksjoner både ved regning og med digitale hjelpemidler
  (Kompetansemål etter Vg1T, hovedområdet «Tall og algebra»)
 • gjøre rede for definisjonene av sinus, cosinus og tangens og bruke trigonometri til å beregne lengder, vinkler og areal i vilkårlige trekanter
  (Kompetansemål etter Vg1T, hovedområdet «Geometri»)
 • bruke geometri i planet til å analysere og løse sammensatte teoretiske og praktiske problemer knyttet til lengder, vinkler og areal
  (Kompetansemål etter Vg1T, hovedområdet «Geometri»)
 • anslå svar, regne med og uten tekniske hjelpemidler i praktiske oppgaver og vurdere rimeligheten av resultatene
  (Kompetansemål etter Vg1P, hovedområdet «Tall og algebra»)
 • tolke og bruke formler knyttet til dagligliv, yrkesliv og programområde
  (Kompetansemål etter Vg1P, hovedområdet «Tall og algebra»)
 • regne med forholdstall, prosent, prosentpoeng og vekstfaktor
  (Kompetansemål etter Vg1P, hovedområdet «Tall og algebra»)
 • bruke formlikhet og Pytagoras’ setning til beregninger og i praktisk arbeid
  (Kompetansemål etter Vg1P, hovedområdet «Geometri»)
 • løse praktiske problemer knyttet til lengde, vinkel, areal og volum
  (Kompetansemål etter Vg1P, hovedområdet «Geometri»)
 • omforme en praktisk problemstilling til en likning, en ulikhet eller et likningssystem, løse det og vurdere løsningens gyldighet
  (Kompetansemål etter S1, hovedområdet «Algebra»)
 • løse likninger, ulikheter og likningssystemer av første og andre grad, både ved regning og med digitale hjelpemidler
  (Kompetansemål etter S1, hovedområdet «Algebra»)
 • bruke linjer og sirkler som geometriske steder sammen med formlikhet og setningen om periferivinkler i geometriske resonnementer og beregninger
  (Kompetansemål etter R1, hovedområdet «Geometri»)
 • utføre og analysere konstruksjoner definert av rette linjer, trekanter og sirkler i planet, med og uten bruk av dynamisk programvare
  (Kompetansemål etter R1, hovedområdet «Geometri»)

Dokumenter

Regler - WordStørr.:
  pp.txt  94 B 

img